Tag Archives: Miroslav Ruzica: Vlahlji ditu Balkani (tu armaneashti)

Miroslav Ruzica: Vlahlji ditu Balkani (tu armaneashti)

Nu himu cândâsits câ armânjilji vas armânâ tu banâ, nu mash di itia câ s-tukescu cu ayunie ma sh ti multili dâvâseri andicra di arâzga lor, ti alâxerli ditu economie tsi inu dinapandica sh trag azvarna, sh di zorea tsi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , ,