Tag Archives: IannisColetti

Yizmaciun 1847 – muri Atena omlu di stat Ioan Coletti, faptu tu hoara Siracu Ioan Coletti Vindicâtorlu (Yeatru) shi istoriclu Coletti easti faptu tu anlu 1784 icâ 1786 tu armâneasca comunâ Seracu ( Epir – Gartsii) aproapea di Ianina, di … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment