Tag Archives: 2 noiembrie

Atanasie Nasta (02 11 1912 – 23 12 1996)

  02.11.1912 – easti faptu poetlu Atanasie Nasta, hoara Gramaticuva, dit Gârtsie. Muri tu 23 di andreu 1996, Bucureşti. Pi 2 di Brumaru s-ancljdu 102 anji di la amintarea alu Atanasie Nasta. Atanasie Nasta (n. 2 noiembrie 1912, Grămăticova, Grecia … Continue reading

Posted in adzâ tu istorie | Tagged , , , , , , , | Leave a comment