Category Archives: tu armaneashti

Ti anlu nău !

2014 cu sânâtati, harauâ, sivdae, tihi sh ghineatsâ ti tuts sh ti arazgâ…ti armâname! Advertisements

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , | 1 Comment

Istoria zborlui “armân”

Maka aveats tu naeti s-aflats tsi arâzgâ ari zborlu armân, tsi nu iasti alutusitu mas u mutrimu istoria, vas pârâstâsimu ma nghiosu ndauâ cumăts ditu xitâxearea alu Nicolae Trifon tipusitu tu fimirida Časopis Evropa ditu Novi Sad. nr.8, (An IV), 2011. Tutu ashi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , , ,

Karl Gauss shi năulu avropeanu (tu armaneashti)

Karl Markus Gauss Atsea tsi di aua sh ninti nica avemu ti anvitsari Die Presse 12.11.1997 –          Tsi limbâ vas asburascâ tu naua Avropâ? Anglikeasca? Galikeasca? I vahi Armâneasca? –          Âi cânushtets pi armânji?Desi aprukeatu prota shteari, di thimeljiu, a limbâei Armâni? … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , ,

Miroslav Ruzica: Vlahlji ditu Balkani (tu armaneashti)

Nu himu cândâsits câ armânjilji vas armânâ tu banâ, nu mash di itia câ s-tukescu cu ayunie ma sh ti multili dâvâseri andicra di arâzga lor, ti alâxerli ditu economie tsi inu dinapandica sh trag azvarna, sh di zorea tsi … Continue reading

Posted in tu armaneashti | Tagged , , , , , ,