Primuveara a Armânjilor pe facebook

În primul rând, anlu 2013 cu multa haraua si sanatati !

Începând cu luna trecută, Primuveara a Armânjilor beneficiază de pagina dedicată pe facebook, unde vor fi publicate detaliile privind edițiile în curs!

Ne puteți găsi la https://www.facebook.com/PrimuvearaaArmanjilor

primuveara a armanjilor

Advertisements

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești
This entry was posted in cultura and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Primuveara a Armânjilor pe facebook

 1. zdru adam says:

  PARANUMILI ARMANULUI

  Aromanul sau armanul
  Numa di identitati,
  Elu ari-si paranumi
  Ti santu di alti lumi dati.
  -Di Valah noi ma s-avdzamu,
  Pitu istorii ca-s citeasti,
  Voi sa stitz ca easti zboru
  Si de armn’i sa zburasti .
  -Gretzal’i ninga didimultu,
  Kutzuvlah l’au paranuma,
  Tu cartzali tzi santu scrisi,
  Tut di arman, iasti numa.
  -Albanezl’i atzel’i din Pind
  Diadun tutz pi candu banau,
  Tu-atzel chiro multu vescl’iu,
  A lui Goga ili dzatzeau!
  -Grailu a nostu aroman,
  Tze si tzi lu-avem tu zboru…
  Candu tu grailu romanescu,
  Ce si ci ,tu locu- a loru.
  – A frati-su ,dit- xeani-n Pind:
  ‘Tzantzar’ ti sacai-l’i dzasi,
  Candu lu-avdza cum zburasti elu:
  S-paranuma l’i-aramsi!
  Stim ca :Goga, Cutzovlav,
  Valah,Tzantzar,eara elu:
  Easti tutu si atzel lucru
  Cu ditu Pind:-armanul atzel.
  Numa tzi cu alumti multi,
  Suflitu ninga s-ul ari,
  Eti s-avdza in Balcani,
  Cu ecou, atuntzea mari .

  Autor : ADAM ZDRU
  Adamzdru.blogspot.ro

  ARMANL’I DI DIANAVRA
  ( MACEDOROMANII DE OODINIOARA )

  Cu eti tu napoi,
  Ocl’i ma s-arucamu,
  Armanlu ,cu duruti,
  A lui oi, va-l videmu…
  Pi-atntzia nu-aveau hori,
  Pi carigu casi-aveau!
  Pinsi tutu di dinpoi,
  Di chider-mplin’i earau.
  Ili videmu ca giunatitz,
  Tu chirolu cai fu,
  S-alumtau tu atzeli an’i,
  Giunamia cai tricu.
  Tu dzenura,di muntz,
  Nu-aveau bana rahati:
  Muntele si-ul aveau,
  Di multi ori,carvati.
  Cum bairi di-albini,
  Lilici-acupusesc,
  Ti cu arad cali,
  Tu campu-s raspandescu,
  Tzi zaharea u-aduna
  Si-u poarta lunga cali:
  Tutu ase si-armanlu,
  Alaga dzenuri s-vali.
  Cu oi,mulari,cu cal’i
  Cu-avearea lui tzi-avea,
  Pisti tut u-l vidiai:
  Pindu cutriira!
  Balcani,tu lungu s-deaplatea
  Ramanl’i alagau,
  Fara ca hoara s-aiba:
  Oamin’i libiri earau…
  Ase cum fac liletzal’i
  Toamna fug de la noi,
  El’i dipunau tu vali
  Cu carvan’i s-cu a lor oi!
  Picurarl’i tzi-alagau,
  S-carvanaritu-a loru,
  Fudzeau toamna ditu bradz
  S-la hiba ma licsoru.
  Sopatli tu vali
  Cu apa cristalina,
  Il’i pitritea peaghalea,
  Tu noapti i lun’ina.
  Tu noptzi intunicati
  Candu luna s-analtza,
  Niorl’i -s dipirau,
  Calea l lun’ina…
  Candu val’i, dzenuri ,cu an’i
  Pisti tut alagau,
  Locurli ditu Balcani
  Canda a lor erau.
  Fara sal’i chinduresca,
  Varu ca s-la tzana cali,
  Candu toamna-s bitisea,
  El’i dipunau tu vali.
  Cum santu peani di neau
  Ti li spulbira vintu,
  El’i ase s-alumtau,
  Cu bana loru ,tu Pindu.
  Tzi ploi,tzi furtuni mari,
  Tzi visculi-aravdau!
  Ca meltzali di pi-ncali
  Tzi casa pi el’i u-au.
  Lana, tunas di el’i,
  Tzi scoasa di pi oi,
  U lucrau cu arada,
  In casa , tu razboiu.
  Parpodz,buni tambari,
  Siacu,tortu si flucati,
  Culpani ti samari…
  Earau di el’i lucrati.
  Prota el’i cadu parn’ira
  Ca-s faca sculi-n casa,
  Razboai,s-alti luv’rii,
  Fatzeau s- poata s-ntzasa..
  S-atzel’i armani tzi-adrara
  Luvrii ti casa ,s-alti,
  Pi cadu el’i ma deapoia,
  S-aleapsira na parti.
  Multi a loru luv’rii,
  Atutnzea ,tzi-adarau,
  La panav’iri dusi:
  Ca emburi, li vindeau.
  Atzea caliva vecl’i
  Cu picuraru stapanu,,
  Fita,tu-arda l’ei,
  Comertzul aramanu.
  N-alumta era bana,
  Tutu tu ananghi-aflatz,
  Pitu cal’iuri carvanarl’i:
  -Pitu ploi, furtni, maratz!
  Cum aza -atzeali marfuri
  Tzi ducu funiculri,
  Tus-tu ma-natzal’i muntz:
  Sant di-asera samari!
  Hirili v’iluaucioasi
  Tzi facu cali’ura scurti,
  Santu di aseara cal’iuri,
  Di carvanari ,batuti.
  Oamin’i cu fapti mari,
  Bana nibitisita…
  Giunamea, a loru fapti,
  Tu lumi raspanditi.
  Cu marili a loru fapti
  S-dupa cumu s-alumtau:
  Ca bun’i oameni,tu-alumti…
  Tu lumi-a loru, s-avdzau !
  Capl’ atzel’i armani,
  Chiragiadz mari earau,
  Candu tu atzelu chiro,
  Tu polimu il’i dutzeau…
  Ca angarii,el’i,
  Cu cal’i s-carotzi implini,
  La turtz el’i s-alumtau
  S-l-atzeali bizantini…
  La Dunari,pi stanga,
  Tricura ralu mari,
  De-aco , Marea Egee,
  Pan-la Ionoca Mare…
  Tricura-n Europa,
  Tu Asia- alagara…
  A loru cali discl’isa:
  S-tu Afrca caftara!
  Avutu,mari-si puternic
  Armanlu suflit ari
  Si popularu tu limba,
  Ca s-tu adetz elu pari.
  Cridintza tzi u ari
  Di papan’i alasata,
  Multu u-ari pritzuita…
  S-ninga u-ari pastrata
  Pi intindirea mari,
  Tzi raspananditz earau:
  Na dzatzi aista a nau,
  Ca ligaturi aveau…
  Deapoia atzel’i pasiadz
  Ti marali a loru fapti,
  La dadeau dicuratzii:
  S-ninga di-atzeali analti!
  Ca furtuna-l’i videai
  Tu polimu candu nadzeau
  Ma candu-s rivultau,
  Frica tu tutz bagau!
  Tu sonea lor ,tu-alumti,
  Handos tor s- a la’sa…
  A lor giunatic mari,
  Tu lume-a lor s-avdza.
  Videmu cum el’i tu lumi
  Parn’ira’ s-as disteapta,
  Di lume-a lor , de-aco,
  A loru lumi m-aleapta!
  Cumetzlu lu-nflurira
  S-tu arta el’i lucrara,
  Ca buni mistisugari,
  Tu-atzelu chiro s-lansara.
  Numai ase putura
  C-a loru adetz aprinsi,
  Cati eti tricura
  Eali s-hiba ni-astinsi…
  Di geaba vrura gretzal’i,
  Ca s-nu-aiba limba -n casa,
  Ca s-alti lumi di-aco!
  Ca limba loru s-u-alasa!
  Cridintza lor ditu inimi,
  Ninga nu u-alasara,
  Alumta loru de-aco,
  Aza u –ncununara.
  Candu,stramutatz ditu casi,
  Di gretzal’i tzi-s turara
  Ditu Asia – tzea N’ica
  Si vrura ca sa-li chiara,
  S -candu usi mari , discl’isi,
  Ramanl’i li-adarara:
  Atuntzea muultz di el’i,
  Casili si-alasara.
  Vara dau pamporii,
  Tu largu di li mutriai,
  V’ineu cali,pi apa:
  Ca spuma li videai!
  Cata a nostu steagu,
  Pi marili cu spuma
  V’ineau multz araman’i’
  Tu “ ROMANIA” muma.
  Ma fratili rumanu
  Multu harhopu aza pari,
  Candu pit- atzel armanu,
  Is veadi elu , cu hari!
  Ca limbal’i, ca s-adetz
  Si alti , tzi cu an’i,
  Ninga il’i santu tzinuti
  Di fratzl’i din Balcani.
  Aza cu tutz deadunu,
  Pisti tutu iu val’i vedz,
  Val’i vedz, livendz lucreaza:
  De-a loru fratz nul’i aledz.

  A u t o r
  A D A M Z D R U0

  Adamzdru.blogspot.ro

  ARMANL’I DI DIANAVRA
  ( MACEDOROMANII DE OODINIOARA )

  Cu eti tu napoi,
  Ocl’i ma s-arucamu,
  Armanlu ,cu duruti,
  A lui oi, va-l videmu…
  Pi-atntzia nu-aveau hori,
  Pi carigu casi-aveau!
  Pinsi tutu di dinpoi,
  Di chider-mplin’i earau.
  Ili videmu ca giunatitz,
  Tu chirolu cai fu,
  S-alumtau tu atzeli an’i,
  Giunamia cai tricu.
  Tu dzenura,di muntz,
  Nu-aveau bana rahati:
  Muntele si-ul aveau,
  Di multi ori,carvati.
  Cum bairi di-albini,
  Lilici-acupusesc,
  Ti cu arad cali,
  Tu campu-s raspandescu,
  Tzi zaharea u-aduna
  Si-u poarta lunga cali:
  Tutu ase si-armanlu,
  Alaga dzenuri s-vali.
  Cu oi,mulari,cu cal’i
  Cu-avearea lui tzi-avea,
  Pisti tut u-l vidiai:
  Pindu cutriira!
  Balcani,tu lungu s-deaplatea
  Ramanl’i alagau,
  Fara ca hoara s-aiba:
  Oamin’i libiri earau…
  Ase cum fac liletzal’i
  Toamna fug de la noi,
  El’i dipunau tu vali
  Cu carvan’i s-cu a lor oi!
  Picurarl’i tzi-alagau,
  S-carvanaritu-a loru,
  Fudzeau toamna ditu bradz
  S-la hiba ma licsoru.
  Sopatli tu vali
  Cu apa cristalina,
  Il’i pitritea peaghalea,
  Tu noapti i lun’ina.
  Tu noptzi intunicati
  Candu luna s-analtza,
  Niorl’i -s dipirau,
  Calea l lun’ina…
  Candu val’i, dzenuri ,cu an’i
  Pisti tut alagau,
  Locurli ditu Balcani
  Canda a lor erau.
  Fara sal’i chinduresca,
  Varu ca s-la tzana cali,
  Candu toamna-s bitisea,
  El’i dipunau tu vali.
  Cum santu peani di neau
  Ti li spulbira vintu,
  El’i ase s-alumtau,
  Cu bana loru ,tu Pindu.
  Tzi ploi,tzi furtuni mari,
  Tzi visculi-aravdau!
  Ca meltzali di pi-ncali
  Tzi casa pi el’i u-au.
  Lana, tunas di el’i,
  Tzi scoasa di pi oi,
  U lucrau cu arada,
  In casa , tu razboiu.
  Parpodz,buni tambari,
  Siacu,tortu si flucati,
  Culpani ti samari…
  Earau di el’i lucrati.
  Prota el’i cadu parn’ira
  Ca-s faca sculi-n casa,
  Razboai,s-alti luv’rii,
  Fatzeau s- poata s-ntzasa..
  S-atzel’i armani tzi-adrara
  Luvrii ti casa ,s-alti,
  Pi cadu el’i ma deapoia,
  S-aleapsira na parti.
  Multi a loru luv’rii,
  Atutnzea ,tzi-adarau,
  La panav’iri dusi:
  Ca emburi, li vindeau.
  Atzea caliva vecl’i
  Cu picuraru stapanu,,
  Fita,tu-arda l’ei,
  Comertzul aramanu.
  N-alumta era bana,
  Tutu tu ananghi-aflatz,
  Pitu cal’iuri carvanarl’i:
  -Pitu ploi, furtni, maratz!
  Cum aza -atzeali marfuri
  Tzi ducu funiculri,
  Tus-tu ma-natzal’i muntz:
  Sant di-asera samari!
  Hirili v’iluaucioasi
  Tzi facu cali’ura scurti,
  Santu di aseara cal’iuri,
  Di carvanari ,batuti.
  Oamin’i cu fapti mari,
  Bana nibitisita…
  Giunamea, a loru fapti,
  Tu lumi raspanditi.
  Cu marili a loru fapti
  S-dupa cumu s-alumtau:
  Ca bun’i oameni,tu-alumti…
  Tu lumi-a loru, s-avdzau !
  Capl’ atzel’i armani,
  Chiragiadz mari earau,
  Candu tu atzelu chiro,
  Tu polimu il’i dutzeau…
  Ca angarii,el’i,
  Cu cal’i s-carotzi implini,
  La turtz el’i s-alumtau
  S-l-atzeali bizantini…
  La Dunari,pi stanga,
  Tricura ralu mari,
  De-aco , Marea Egee,
  Pan-la Ionoca Mare…
  Tricura-n Europa,
  Tu Asia- alagara…
  A loru cali discl’isa:
  S-tu Afrca caftara!
  Avutu,mari-si puternic
  Armanlu suflit ari
  Si popularu tu limba,
  Ca s-tu adetz elu pari.
  Cridintza tzi u ari
  Di papan’i alasata,
  Multu u-ari pritzuita…
  S-ninga u-ari pastrata
  Pi intindirea mari,
  Tzi raspananditz earau:
  Na dzatzi aista a nau,
  Ca ligaturi aveau…
  Deapoia atzel’i pasiadz
  Ti marali a loru fapti,
  La dadeau dicuratzii:
  S-ninga di-atzeali analti!
  Ca furtuna-l’i videai
  Tu polimu candu nadzeau
  Ma candu-s rivultau,
  Frica tu tutz bagau!
  Tu sonea lor ,tu-alumti,
  Handos tor s- a la’sa…
  A lor giunatic mari,
  Tu lume-a lor s-avdza.
  Videmu cum el’i tu lumi
  Parn’ira’ s-as disteapta,
  Di lume-a lor , de-aco,
  A loru lumi m-aleapta!
  Cumetzlu lu-nflurira
  S-tu arta el’i lucrara,
  Ca buni mistisugari,
  Tu-atzelu chiro s-lansara.
  Numai ase putura
  C-a loru adetz aprinsi,
  Cati eti tricura
  Eali s-hiba ni-astinsi…
  Di geaba vrura gretzal’i,
  Ca s-nu-aiba limba -n casa,
  Ca s-alti lumi di-aco!
  Ca limba loru s-u-alasa!
  Cridintza lor ditu inimi,
  Ninga nu u-alasara,
  Alumta loru de-aco,
  Aza u –ncununara.
  Candu,stramutatz ditu casi,
  Di gretzal’i tzi-s turara
  Ditu Asia – tzea N’ica
  Si vrura ca sa-li chiara,
  S -candu usi mari , discl’isi,
  Ramanl’i li-adarara:
  Atuntzea muultz di el’i,
  Casili si-alasara.
  Vara dau pamporii,
  Tu largu di li mutriai,
  V’ineu cali,pi apa:
  Ca spuma li videai!
  Cata a nostu steagu,
  Pi marili cu spuma
  V’ineau multz araman’i’
  Tu “ ROMANIA” muma.
  Ma fratili rumanu
  Multu harhopu aza pari,
  Candu pit- atzel armanu,
  Is veadi elu , cu hari!
  Ca limbal’i, ca s-adetz
  Si alti , tzi cu an’i,
  Ninga il’i santu tzinuti
  Di fratzl’i din Balcani.
  Aza cu tutz deadunu,
  Pisti tutu iu val’i vedz,
  Val’i vedz, livendz lucreaza:
  De-a loru fratz nul’i aledz.

  A u t o r
  A D A M Z D R U0

  Adamzdru.blogspot.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s