lansare album “Elena di vreari” al Corinei Elena Badea

Așa cum vă anunțam acum câteva luni, în articolul dedicat Corinei Elena Badea, Corina se pregătește să lanseze primul (dacă nu mă înșel) album.

Astfel, pe 27 septembrie, la Tulcea, Hotel Delta, are loc lansarea albumului Prota vreari (Prima dragoste)

În continuare, o lăsăm pe Corina să exprime ce înseamnă lansarea acestui album și îi dorim mult succes și de acum înainte! 🙂

“Elena”…escu io, “di vreari”…suntu cãntitsli a meali…. Aestã numã s-amintã ca pi shicai namisa di notili muzicali, ampiltiti cu stihuri, i namisa di clapili a pheanlui, anvãrligheati cu acoduri di chitarã…nitsi io nu mata shtiu…
Di la afendi, cãnãscutslji spunu cã “furai” boatsea sh-dhoara ti muzicã…di la dada “misidzli” cãftati di zãnatea di yeatru, ama sh-dorlu sh-dultseamea a zboarãloru a noasti, tsi sã stricura tu vacantsili di anda earam dip njicã sh-tu protili mirãki ditu chirolu anda aveam criscutã niheamã…Deapoaia, vinirã anjlji anda lipsea ca tutu chirolu sã-nj hibã acãtsatu cu anvitsarea…di itia cã nu s-poati s-yitripseshtsã un omu ca di nota 9, 8, 7…mash cu 10 easti ghini.

Fisico, vini “Prota vreari”, “Nj-anyisai” ama cum “Doilji tora him diparti”, armashi mashi “’Msheata anvirinatã” “Tu xeanã lumi” i cã “Unã carti di la tini” shi “Tsi va-s eara?”…shi tutu fisico bana sh-lu dipinã ninti hirlu cu “Prota noapti di vreari”, deapoaia “Ti vream mashi cum mini shteam”, ti atsea “Ti mãyipsisi di mini” sh-tu banã “Pi iu trets” agãrsheshtsã di atselu “Zboru niachicãsitu” sh-nu mata ti-antreghi tsi va s-fãtsea “Ma-s earamu”…sh-mea-u zuyrãpsitã usia a banãljei, ampiltitã cu ducheri sh-cu yisi…tu cari itsi omu s-aflã ishishi, ama ptsãnji suntu atsei tsi pricãnoscu aesta…

Vini sh-atsea oarã anda u aflaiu thama cu numa Sirma Guci – “…lilicea ditu soni cu anjiuridzmã hrisusitã ti cari zburashti sh-Lamartine, tsi bubuchiseashti unã oarã tu un cirecu di etã…”. Ea fu atsea tsi deadi cali la atsea pirã tsi adãsta – ahurhita a spuneariljei pritu stihuri sh-pritu cãnticu, cu haraua cã nu earam singurã tu aestã lumi a folkului armãnescu – cu chitarã sh-cu boatsi – tsi putea s-nu hibã ghini aprucheatu di dunjeauã, di itia cã eara tsiva ahoryea.

Tricurã anjlji sh-sihãtsli di curbani, di spudhãxeari, alargu di taifã, noptsãli ni-durnjiti, duchimãsindalui s-armãnji andreptu tu unã lumi niheam ca-‘nduplicatã, u anvãlirã chitara, pulbirea di steali s-ashtirnu pisti claviatura a pheanlui, iara boatsea a poematiloru amutsã pãnã tu dzua anda…u andãmusiiu iara pi-atsea tsi nj-u adutsea fotisea sh-tsi mi anãltsã moral na-ndreapta a ei…ashi cum adarã mintimenlu tsi-shi dishteaptã fidana tsi avea amãnatã s-iasã tu migdani…

Diznãu Sirma Guci…alãcseri sh-ampilteri di noti muzicali, di stihuri…antribãri sh-apandisi irushi…tuti criscurã ayonjea sh-cu timeljiu…dip ca adiljeaticlu dultsi ditu primuveara alu Vivaldi…tutu ma’ndzeanã cãtã soar! Bubuchili cãdzuti tu somnu s-dishtiptarã iara shi…tu bubuchisearea a loru…s-turnã cu fatsa cãtã soari, cãtã niori urghitori sh-anãltsãtori…atsea tsi adzã va ta s-armãnã “Elena di Vreari”…cu “vreari”…ti atsei tsi duchescu sh-ascultã ahãnda unã notã muzicalã ayãpisitã di un stihu, dip canda muzica va s-bitiseascã anchisindalui di mãni! Ascultã-ts inima…

RO:

“ELENA”… SUNT EU, “DE DRAGOSTE” … SUNT MELODIILE MELE… O SINTAGMA NASCUTA IN JOACA PRINTRE NOTE MUZICALE , IMPLETITE CU VERSURI, FIE PRINTRE CLAPE DE PIAN SI INVALUITE IN ACORDURI DE CHITARA … NICI EU NU MAI STIU…
DE LA TATA, CUNOSCUTII SPUN , CA AM FURAT VOCEA SI INCLINATIA SPRE MUZICA… DE LA MAMA, SERIOZITATEA PE CARE O CERE MESERIA DE MEDIC DAR SI DORUL SI DULCEATA CUVINTELOR ARMANESTI , CARE SE STRECURAU PRINTRE VACANTELE COPILARIEI SI DORURILE ADOLESCENTEI… APOI AU URMAT ANII DE SACRIFICIU PE CARE FACULTATEA DE MEDICINA TI-I CERE TRIBUT…PENTRU CA NU POTI VINDECA SAU TRATA UN OM DOAR CA DE NOTA 9, 8,7…. CI DOAR DE NOTA 10…

FIRESC , A FOST “PROTA VREARI”, “INJI ANGHISAI” DAR CUM “ DOII TORA HIMU DIPARTI”,A RAMAS DOAR “ IMSHEATA ANVIRINATA “ “TU XEANA LUMI” SAU DOAR CU “ UNA CARTI DI LA TINI” SI “ TSI VA-S EARA ?”…SI TOT FIRESC VIATA SI-A URMAT CURSUL CU “ PROTA NOAPTI DI VREARI” APOI “ TI VREAM MASHI CUM MINI SHTIAM”, DE ACEEA “ TI MAYIPSISHI DI MINI “ SI IN VIATA “ PI IU TRETS “ UITI SI DE ACEL “ ZBORU NIAKIKASITU” SI NU TE MAI INTREBI CUM AR FI FOST “ MA-S EARAMU….” SI IATA ESENTA VIETII IMPLETITA INTRE SENTIMENTE SI VISE … IN CARE ORICE OM SE REGASESTE DAR PUTINI RECUNOSC ASTA…

MOMENTUL DESCOPERIRII MIRACOLULUI- SIRMA GUCI – “ …FLOAREA CEA DIN URMA A ATITOR SEVE DISTILATEDE, FLOAREA DE ALOES , DESPRE CARE VORBESTE LAMARTINE , GREA, DE MIREASMA ACUMULATA SI INFLORIND O DATA LA UN SFERT DE VEAC… “ A DECLANSAT CEEA CE DE MULT MOCNEA- INCEPUTUL EXTERIORIZARII PRIN VERS SI CINTEC, CU FERICIREA CA NU ERAM SINGURA IN ACEASTA LUME A FOLKULUI ARMANESC PUR- CU CHITARA SI VOCE -DAR SI EXTRAVAGANT SI POATE PRIVIT CU NEINCREDERE DE MULTI , NEFIIND, TOCMAI IN TREND-UL STILULUI PRACTICAT…

ANII AU TRECUT SI MOMENTELE DE SACRIFICIU, STUDIU , DEPARTE DE FAMILIE, NOPTI NEDORMITE, INCERCIND SA DEVII VERTICAL INTR-O LUME INCLINATA , AU ACOPERIT STRUNELE CHITARII, PRAFUL DE STELE S-A STRECURAT PESTE CLAVIATURA PIANULUI IAR VOCEA POEMELOR A AMUTIT PINA CIND… AM REINTILNIT-O PE CEA CARE M-A INSPIRAT SI CARE M-A RIDICAT MORAL DE-A DREAPTA EI…. ASEMENI INTELEPTULUI CARE-SI TREZESTE VLASTARUL , INTIRZIAT INTR-O GERMINATIE PERMANENTA… DIN NOU SIRMA GUGI… SCHIMB SI IMPLETIRE DE NOTE MUZICALE , DE VERSURI…. INTREBARI SI REPLICI RAPIDE…. TOUL CRESTE REPEDE SI VIGUROS….. ASEMENEA VIBRATIILOR UNEI PRIMAVERI VIVALDIENE… TOT MAI SUS SPRE SOARE…. MUGURII ADORMITI SE RETREZESC SI IN EXPLOZIA LOR…. SE REINTOARCE CU FATA LA SOARE , NORI ORBITORI SI INALTATORI…. CEA CARE ASTAZI DORESTE SA RAMINA “ ELENA DI VREARI” … CU “VREARI”….PENTRU CEI CE SIMT SI ASCULTA CU PROFUNZIME O NOTA MUZICALA INDRAGOSTITA DE UN VERS CA SI CIND MUZICA S-AR SFIRSI DE MIINE ! … ASCULTA-TI INIMA…

Advertisements

About esente_armanesti

Blog de conștientizare și promovare al evenimentelor culturale organizate de și pentru armâname. Prezentarea tematicii armânești
This entry was posted in muzica armânească and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.